Skip to content

No.93 大館城本丸跡

日本語English简体字繁體字ภาษาไทย한국어

大館城本丸跡(おおだてじょうほんまるあと)

所在地は大館市字中城。本丸の規模は東西97間、南北50間3尺。本丸を囲む堀は縦延長314間、幅11間。本丸には、大広間・小書院・大書院からなる大館城代佐竹西家の居館があり、役人たちが勤務する役所もありました。西方に矢場・馬場・武器庫、東方に米蔵・薪置き場があり、井戸が4箇所ありました。土塁に松の木、庭には栗や桃の木が植えられていました。城門は大手門・東門・西門で、その形式は多聞櫓(たもんやぐら)でした。土塁(高さ5m)と内堀が一部残っています。

Ruins of Odate Castle Honmaru

The ruins of Odate Castle are located in Nakajo, Odate City. The honmaru (keep) measures approximately 176 meters from east to west and 92 meters from north to south, and the moat surrounding the honmaru is approximately 571 meters long and 20 meters wide. The honmaru was the residence of the castle keeper Satakenishi family, consisting of a large hall, small drawing room, and large study hall, and also housed the government office where officials worked. The castle had an archery range, stables, and armory in the west, a rice warehouse and a firewood storage area in the east, and four wells. There were pine trees on the earthen mound and chestnut and peach trees in the garden. The castle gates, comprising the ote-mon, higashi-mon, and nishi-mon, were in the tamon-yagura (turret) style. Part of the earthen mound (5 meters high) and the inner moat remain.

大馆城本丸遗址

所在地为大馆市字中城。本丸的规模为东西97间(176米),南北50间3尺(92米)。本丸外周的护城河总长314间(571米),宽11间(20米)。本丸既有大馆城代佐竹西家的住居,包括大厅、小书院和大书院,也有官吏们工作的役所。本丸西边是射箭场、马场和武器库,东边是米仓以及存放柴火的地方,水井一共有4口。土堡垒上种植了松树,院子里种植了板栗树和桃树。城门有大手门、东门、西门,是多闻橹形式的建筑(建筑在石墙上的长屋结构的塔楼)。土堡垒(高5米)和内护城河的一部分留存至今。

大館城本丸遺跡

位於大館市字中城,其規模以日本傳統單位計算,為東西長97間(176公尺)、南北長50間3尺(92公尺)。環繞本丸的護城河總長314間(571公尺),寬11間(20公尺)。本丸由大廳、小書院、大書院等建築構成,是大館城代佐竹西家的宅邸,亦設有役人(官吏)們辦公的役所。西方有箭場、馬場、武器庫,東方有米倉和放置柴薪的場所,且設有四口井。防禦土牆上種有松樹,庭園裡則種有栗樹和桃樹。城門包含正門、東門、西門,其防禦形式為多聞櫓(建造於石牆上的長型瞭望樓)。目前仍保有部分防禦土牆(高5公尺)和內護城河的遺跡。

ซากตำหนักฮงมารุของปราสาทโอดาเตะ

มีที่ตั้งอยู่ที่ นากาโจ เมืองโอดาเตะ ตำหนักฮงมารุมีขนาดจากตะวันออกไปตะวันตก 97 เค็น (ราว 176 เมตร) และจากเหนือไปใต้ 50 เค็น 3 ชากุ (ราว 92 เมตร) คูที่ล้อมรอบตำหนักฮงมารุมีความยาวรวม 314 เค็น (ราว 571 เมตร) และกว้าง 11 เค็น (ราว 20 เมตร) ภายในบริเวณตำหนักฮงมารุ มีจวนของตระกูลซาตาเกนิชิที่เป็นผู้บัญชาการปราสาทโอดาเตะ ซึ่งประกอบด้วยห้องโถงใหญ่ ห้องโชอินเล็ก และห้องโชอินใหญ่ และมีที่ว่าการสำหรับเป็นที่ทำงานของข้าราชการอยู่ด้วย ฝั่งตะวันตกมีลานธนู ลานม้า และคลังอาวุธ ส่วนฝั่งตะวันออกมียุ้งฉางและจุดเก็บฟืน และมีบ่อน้ำอีก 4 แห่ง มีการปลูกต้นสนบนป้อมดิน และปลูกต้นเกาลัดและต้นพีชในสวน ประตูปราสาทมีประตูหน้า ประตูตะวันออก และประตูตะวันตก มีลักษณะแบบป้อมทามง (ป้อมเวสสุวรรณ) ป้อมดิน (สูง 5 เมตร) และคูด้านในยังคงหลงเหลืออยู่บางส่วน

오다테성 본성 옛터

소재지는 오타테시 나카조. 본성의 규모는 동서 97간(1간: 6척), 남북 50간 3척. 본성을 둘러싼 해자는 세로 연장 314간, 폭 11간. 본성에는 오다테성 성주 대리인 사타케니시 가문의 저택(오히로마・고조인・오조인으로 구성)과 함께 관리들이 근무하는 관청도 있었습니다. 서쪽에는 활터・마장・무기고, 동쪽에는 쌀창고・장작장, 4곳의 우물이 있었으며, 토루에는 소나무, 마당에는 밤과 복숭아 나무가 심어져 있었습니다. 성문(정문・동문・서문)의 형식은 다몬(多聞) 망루였습니다. 현재는 토루(높이 5m)와 안쪽 해자의 일부가 남아 있습니다.


詳細